logo

 

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji: 

1) Wiceprezesa ds. Finansowych
2) Wiceprezesa ds. Inwestycji i Innowacji

 

1. Kandydaci na powyższe stanowiska muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

f) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

g) złożyć właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

h) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

i) posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

j) posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

2. Ponadto kandydaci powinni:

a) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

b) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

c) posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje.

3. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a),

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b),

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt 1 lit. c),

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d),

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e),

f) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f),

g) oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z pkt 1 lit. g),

h) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w pkt 1 lit. h-j oraz w pkt 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 3.

6. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)  list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,

c) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

Informacje o Grupie LOTOS S.A. dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.lotos.pl

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Grupa LOTOS S.A., Biuro Zarządu, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko ……………….. (wpisać nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje) wGrupie LOTOS S.A.”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 22 lipca 2019 roku o godz. 11.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 22 lipca 2019 roku.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 24 lipca 2019 r. w Biurze Spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

d) doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce,

e) kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki zaprezentowane przez kandydata.

Dodatkowo przedmiotem rozmowy z kandydatami na stanowisko:

Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydatowi, który nie został powołany na daną funkcję w Zarządzie Spółki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, o czym powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata na dane stanowisko, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Grupę LOTOS S.A. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcje wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji spółki Grupa LOTOS S.A. X kadencji.

 

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Grupie LOTOS S.A. przez Kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcje wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
  2. W Grupie LOTOS S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcje wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji spółki Grupa LOTOS S.A. X kadencji.
  4. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych Kandydata wymienionych w zgłoszeniu Kandydata do udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.
  5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu w stosunku do Kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą spółki Grupa LOTOS S.A. zostaną usunięte lub odesłane listem poleconym na adres wskazany przez Kandydata, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania.
  6. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.
  8. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  10. Dane osobowe Kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.