logo

Zaproszenie do składania ofert na FAME (dostawcy polscy). 

Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawy Estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME 0 CFPP jako biokomponentuprzeznaczonegodo produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych w okresie 01. czerwiec – 30. wrzesień 2019 roku:

PRODUKT:

FAME 0 (estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych) 0 st.C CFPP max RED (certyfikowane)– CN 38260010, biokomponent wyprodukowany tylko z biomasy.

STATUS:

pochodzenie europejskie + T2 status;

- dostawa produktu tylko w procesie zawieszenia poboru akcyzy z dokumentem e-AD;

- biokomponent spełnia kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych minimum 50% lub minimum 60% jeśli produkcja została rozpoczęta po 05.10.2015r.;

- biokomponent dla potrzeb produkcji paliw płynnych lub biopaliw płynnych nie został uprzednio zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego dotyczącego zawartości biopaliw/biokomponentów w puli paliw kopalnych w żadnym z krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce;

– dostawa tylko z poświadczeniem dot. spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (PoS).

JAKOŚĆ:

FAME 0 CFPP max - jakość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 14.05.2015 i PN-EN 14214 oraz CFPP 0°C max (bez innych dodatków uszlachetniających) – dla dostaw w okresie 01. czerwiec - 30. wrzesień 2019.

ILOŚĆ/ZAPOTRZEBOWANIE:

łącznie ok. 60 000 ton FAME 0 CFPP max w okresie 01. czerwiec – 30. wrzesień 2019 w opcji Kupującego (ok. 10 000 ton w czerwcu 2019r.; ok. 17 500 ton w lipcu 2019r.; ok. 17 500 ton w sierpniu 2019r.; ok. 15 000 ton we wrześniu 2019r.).

Prosimy o podanie ilości FAME na sprzedaż/dostawę na każdy miesiąc osobno.

CENA:

prosimy o przesłanie propozycji indykacji ceny zmiennej opartej na bazie formuły cenowej dla poniższych notowań:

- Platt’s FAME 0 RED FOB ARA low (średnia z miesiąca dostawy) +/- PREMIA w USD/t.

TERMIN DOSTAWY:

dla FAME 0 CFPP max: 01. czerwiec – 30. wrzesień 2019 r. – prosimy o podanie terminu pierwszego możliwego załadunku już od 01.06.2019.

SPOSÓB TRANSPORTU:

Na warunkach:

-     dostawy kolejowe - ilość produktu w jednej partii dla dostawy kolejowej to ok. 1000-1750 ton - w opcji i do potwierdzenia przez Kupującego w zależności od zaoferowanych Warunków Dostawy,

-     dostawy statkowe: ok. 2500-5000 ton w jednej partii – w opcji i do potwierdzenia przez Kupującego w zależności od zaoferowanych Warunków Dostawy.

WARUNKI DOSTAWY:

Na warunkach INCOTERMS 2010 ICC Paris:

-     dla dostaw kolejowych: FCA terytorium Polska lub FCA terytorium UE lub DAP Gdańsk Grupa LOTOS S.A. lub;

-     dla dostaw statkowych: FOB EU Port lub CFR Gdynia Port.

PODATEK VAT

 1. Dla warunków dostaw: FCA, DAP, gdzie dostawa towarów dokonywana jest na terytorium Polski z miejsca ich załadunku na terytorium Polski stanowi dla GL SA transakcję krajową, Sprzedający jest zobowiązany wystawić fakturę z polskim podatkiem VAT.
 2. Dla warunków dostaw: FCA terytorium UE, FOB EU-Port, gdzie organizatorem transportu jest Grupa LOTOS S.A., a dostawa towarów na terytorium Polski z miejsca ich załadunku na terytorium UE stanowi dla GL SA wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów opodatkowane w kraju zakończenia transportu, Sprzedający jest zobowiązany wystawić fakturę bez podatku VAT.

Dla warunków dostaw: CFR Gdynia Port, DAP Gdańsk Grupa LOTOS S.A., Grupa LOTOS S.A. w żadnym przypadku nie jest organizatorem transportu towarów z EU na terytorium Polski, a transport pozostaje w wyłącznej gestii Sprzedającego. Dostawa towarów z miejsca załadunku w UE na terytorium Polski stanowi dla GL SA wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów opodatkowane w kraju zakończenia transportu, a Sprzedający jest zobowiązany wystawić fakturę bez podatku VAT.

III. W przypadku dostawy towarów z miejsca załadunku w UE na terytorium Polski, w której brać będzie udział kilka podmiotów, w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio GL SA (tzw. transakcje łańcuchowe lub trójstronne / trójstronne uproszczone), Sprzedający zobowiązuje się dodatkowo poinformować GL SA w składanej ofercie o warunkach dostawy (wg reguł INCOTERMS 2010), na jakich Sprzedający zamierza nabyć towar od swojego bezpośredniego dostawcy.

W przypadku wyboru przez GL SA oferty Sprzedającego, który uczestniczyć będzie w tzw. transakcji łańcuchowej lub trójstronnej / trójstronnej uproszczonej, Sprzedający zobowiązuje się wskazać w oświadczeniu dołączonym do każdej faktury:

 1. ile podmiotów – wedle jego najlepszej wiedzy - bierze udział w transakcji łańcuchowej,
 2. na jakich warunkach dostawy (wg reguł INCOTERMS 2010) została na jego rzecz zrealizowana dostawa,
 3. numer VAT UE wraz z kodem określającym kraj jego nadania, jaki został przekazany przez Sprzedającego jego bezpośredniemu dostawcy dla celów opodatkowania podatkiem VAT dostawy na rzecz Sprzedającego,
 4. dane podmiotu (firma / nazwa oraz numer VAT UE), który był organizatorem transportu towaru w danej transakcji

Warunkiem dokonania przez GL SA płatności kwoty odpowiadającej polskiemu podatkowi VAT wykazanemu na fakturze sprzedaży jest:

 1. miejsce dostawy (przekazania władztwa ekonomicznego nad towarem na rzecz GL SA) w porcie docelowym (Gdynia),
 2. wskazanie w fakturze nr VAT UE z kodem PL,
 3. dołączenie przez Sprzedającego do faktury wszystkich powyższych oświadczeń oraz przekazanie wymaganych przez GL SA informacji,
 4. wskazanie w fakturze VAT podstawy prawnej naliczenia tego podatku.

Sprzedający w każdym przypadku wyraża nieodwołalną zgodę i zobowiązuje się do przekazania GL SA w zakresie auditów i weryfikacji danych, o których mowa w pkt 12 i 13 poniżej, w najkrótszym możliwym terminie oraz na każde żądanie GL SA wszelkich dokumentów potwierdzających poprawność i zgodność ze stanem rzeczywistym oświadczeń i informacji, o których mowa wyżej.

W każdym przypadku Sprzedający jest zobowiązany podać na fakturze swój ważny numer VAT dla każdej transakcji. W przypadku zmian w tym zakresie w trakcie trwania Umowy Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GL SA.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

minimum 21 dni od daty wystawienia faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i informacjami - otwarty kredyt kupiecki.

WALUTA PŁATNOŚCI:

USD lub w przeliczeniu na EUR lub PLN wg średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego (NBP) z miesiąca dostawy.

INNE:

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie w swojej ofercie spełnienie wszystkich wymienionych punktów 1-17 wypunktowanych poniżej.

Informujemy, że brak potwierdzenia spełnienia poniższych warunków będzie skutkował odrzuceniem Państwa oferty.

Sprzedający oświadcza i potwierdza że:

1)     jest zarejestrowany w uznanym systemie certyfikacji zrównoważonego rozwoju i posiada ważny certyfikat w zakresie oferowanego produktu (FAME) – prosimy przesłać numer certyfikatu (lub skan certyfikatu);

2)     posiada zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wszelkie niezbędne rejestracje na handel zaoferowanym produktem (FAME);

3)     dostarczany biokomponent (FAME) posiada status pochodzenia europejskiego oraz jest wyprodukowany z biomasy;

4)     dostarczany biokomponent spełnia kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych minimum 50% lub minimum 60% jeśli produkcja została rozpoczęta po 05.10.2015r.;

5)     dostarczony dla Grupy LOTOS S.A. biokomponent dla potrzeb produkcji paliw płynnych lub biopaliw płynnych nie został uprzednio zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego dotyczącego zawartości biopaliw/biokomponentów w puli paliw kopalnych w żadnym z krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce;

6)     przemieszczenie biokomponentu między składami podatkowymi będzie tylko i wyłącznie w procedurze zawieszonego poboru akcyzy z dokumentem e-AD w ramach sytemu EMCS - kwotę zabezpieczenia akcyzowego pokrywa Dostawca;

7)     oferowany biokomponent jest zarejestrowany w REACH;

8)     Karta Charakterystyki Produktu na biokomponent w języku polskim będzie dostarczona przed pierwszą dostawą;

9)     biokomponent posiada świadectwo jakości zgodne ze wskazaną w Zaproszeniu specyfikacją jakościową do każdej partii produktu, w tym wytwórca posiada ważny certyfikat jakości na oferowany produkt wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z późn. zmianami;

10)   wyprodukowany i dostarczony do Grupy LOTOS S.A. biokomponent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2-6 artykułu 17 dyrektywy 2009/28/EC oraz w art.7b Dyrektywy 2009/30/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – poświadczenie kryteriów zrównoważonego rozwoju (PoS) zostanie przesłane przez Sprzedającego do każdej dostarczonej partii produktu;

11)   potwierdza Ogólne Warunki Zakupów (OWZ) Grupy LOTOS SA – w załączeniu;

12)   mając na uwadze jakość realizacji umowy/zamówienia/zlecenia, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska, potwierdza prawo Grupy LOTOS S.A. do przeprowadzenia w  firmie Sprzedającego auditów w obszarze będącym przedmiotem umowy/zamówienia/zlecenia. Działania te mają na celu ocenę spełnienia wymagań określonych w ofercie, dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, w tym podatkowego, normach i standardach obowiązujących przy realizacji umowy/zamówienia/zlecenia;

13)  załączy do ofertyzgodnie z poniższą Tabelą nr 1. dokumenty rejestracyjne firmy w tym: a) odpis z rejestru KRS, b) potwierdzenie nadania nr VAT przez właściwy organ w kraju lub innym państwie UE, który zostanie podany na fakturze, c) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, d) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,

e) wymagane zezwolenia/koncesje/rejestracje/oświadczenie, f) wymagane referencje/kontakty oraz dokumenty stwierdzające prawne umocowanie osób do reprezentacji dostawcy przy podpisywaniu ofert (również ewentualne pełnomocnictwa).

Tabela 1. Wymagane dokumenty (kopie lub skany)

 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców właściwego dla danego państwa (KRS/CEIDG, inny)
 2. Potwierdzenie rejestracji podmiotu jako czynny podatnik VAT / VAT-UE

(dotyczy podatników Vat)

 1. Potwierdzenie posiadania zezwolenia/koncesji lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga jej posiadania
 2. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub oświadczenie że prowadzona działalność nie wymaga jego opracowania
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące
 

(wystawione przez urząd skarbowy na podstawie 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

 1. Dane firmy/osoby, która może potwierdzić fakt współpracy z kontrahentem lub referencje w przedmiocie i skali zbliżonej do ocenianej transakcji

(obowiązkowo co najmniej 3 referencje/kontakty w przypadku kontrahentów działających na rynku krócej niż 2 lata oraz w przypadku pośredników)

oraz Klauzule stosowane w postępowaniach wyboru kontrahenta:

14) Ochrona środowiska:

Sprzedającyoświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności, w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto Sprzedającyoświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.

15) Przestrzeganie praw człowieka:

Sprzedającyoświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia, stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.

16) Wpływ na społeczeństwo – działania integrujące:

Sprzedający oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości.

17) Brak konfliktu interesów i antykorupcyjna:

Sprzedającyoświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty i zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, wyraża zgodę na umieszczenia w umowie zapisów o następującej treści:

a. Sprzedający oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Sprzedającego, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność.

b. Sprzedający oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.

c. Sprzedający oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformuje na piśmie Grupa LOTOS S.A. o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Grupa LOTOS S.A. oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu.

d. Sprzedający oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Grupa LOTOS S.A.o wyborze jego oferty w postępowaniu wyboru kontrahenta dotyczącym „Zaproszenia do składania ofert na FAME – 01. czerwiec – 30. wrzesień 2019r.”, nie wpływał na wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Sprzedającym lub innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wynik w/w postępowania.

Oczekujemy na Państwa ofertę (wraz z wymaganymi pozostałymi dokumentami) do WTORKU 21.05.2019 do godz. 11:00 CET tylko na podany poniżej adres e-mail:

bio@grupalotos.pl

Oferty złożone po godz. 11:00 CET 21.05.2019 lub na inną niż wskazaną skrzynkę e-mail lub niespełniające wymogów akcji ofertowej będą przez Grupa LOTOS S.A. odrzucone.

Prosimy, aby oferta była ważna minimum do PIĄTKU 24.05.2019 do godz. 15:00 CET.

UWAGA: Grupa LOTOS S.A. jednocześnie informuje, że Grupa LOTOS S.A. rezerwuje sobie prawo do kontynuowania negocjacji z wybranymi oferentami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Sławomir Chrapkowski tel. +48 58 308-73-43; slawomir.chrapkowski@grupalotos.pl
Andrzej Kamiński tel. +48 58 308-87-06; andrzej.kaminski2@grupalotos.pl

Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Dostawcy/Dostawców
w odniesieniu do całości lub części zakresu złożonych ofert oraz do negocjacji/zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w akcji ofertowej, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania procesu wyboru dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Grupy LOTOS S.A..

Gdańsk, dnia 14.05.2019.

OWZ Wersja polska 13.05.2019