logo

logotypy do LNG

Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura Otwarta

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO ZADANIA
4 PROJEKTU TERMINAL PRZEŁADUNKOWY LNG MAŁEJ SKALI W GDAŃSKU ORAZ USŁUGI BUNKROWANIA
– PROJEKT CEF-SYNERGY NR 2016-PL-SA-001

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
POLSKA
Osoba do kontaktów: Mariusz Szwocher
Tel.: +48 58 308 8071
E-mail: pp@grupalotos.pl
Faks: +48 583088569
Kod NUTS: PL6
Adresy internetowe:
Główny adres:
Adres profilu nabywcy: http://www.lotos.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Nie dotyczy

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.lotos.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Art. 3 ust. 1 pkt. 5) Ustawy Prawo zamówień publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej


Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe opracowanie studium wykonalności dotyczącego zadania 4 projektu terminal przeładunkowy LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania – projekt CEF-Synergy nr 2016-PL-SA-001.

II.1.2) Główny kod CPV
71241000-9

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługa

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe opracowanie studium wykonalności budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku - baza przeładunkowa bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

1) Zamawiający wymaga, aby kompleksowe opracowanie studium wykonalności dotyczące zadania 4 projektu „Terminal przeładunkowy LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania (projekt CEF – Synergy nr 2016-PL-SA-001)” stanowiące Przedmiot Zamówienia zawierało:

a) Koncepcję Techniczną Terminala LNG R w Gdańsku
b) Ocenę oddziaływania na środowisko,
c) Analizę interesariuszy
d) Organizację projektu
e) Plan wdrożenia projektu
f) Analizę dostępnych źródeł finansowania
g) Analizę ryzyka
h) Analizę kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis) na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży wraz z Ofertą stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w ramach projektu CEF – Synergy nr 2016-PL-SA-001.

3. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: powyżej 443.000 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Nie dotyczy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Polska

II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe opracowanie studium wykonalności budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku - baza przeładunkowa bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena: Waga 70 
Termin realizacji: Waga 30 

II.2.6) Szacunkowa wartość
Powyżej 443.000 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30.12.2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.8) Nie dotyczy
II.2.9) Nie dotyczy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w ramach projektu CEF – Synergy nr 2016-PL-SA-001.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1) Ustawy, tj. w przypadku, kiedy środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium:
1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium zgodnie z pkt. 5 SIWZ.
Komunikacja:
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w szczególności w pkt. 10.11, 10.12, 10.13 i 10.14 SIWZ [Sekcja III.1.2)2., Sekcja III.1.3)2., Sekcja VI.3)15-17 Ogłoszenia] oraz inne wymagane przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert składane są za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub formularza do komunikacji udostępnionego przez miniPortal.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym Postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED/ID postępowania) lub sygnaturą Postępowania: WW/GL/ZP-1/2018.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania Oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 Ustawy. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
14. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców - art. 38 ust.3 Ustawy.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w miejscu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.
16. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin do składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian SIWZ, zgodnie z treścią art. 38 Ustawy.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje do złożonej oferty tylko w formie przewidzianej w pkt. 16 SIWZ.
18. Zamawiający poprawi omyłki w treści Oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie, pisemnie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 Ustawy. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
19. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie zastosowanie ma art. 23 Ustawy.
20. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie jako potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
21. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku „innych podmiotów’, na których zasobach Wykonawca polega, dokumenty dotyczące Wykonawcy lub „innych podmiotów” muszą być złożone wraz z ofertą w Oryginale za pośrednictwem Wykonawcy, który składa ofertę.
22. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym wskazywać czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia czy również do zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców.
23. Ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
24. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie definiuje warunków w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczne i finansowa
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

a) uzyskali w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem w wysokości minimum 500.000,00 PLN
b) posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną 3.000.000 PLN

2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału w Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie określonym w pkt. 10.11 SIWZ [Sekcja VI.3)14 Ogłoszenia] następujące dokumenty:

a) w zakresie warunku opisanego w pkt. a) powyżej: sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania.
b) w zakresie warunku opisanego w pkt. b) powyżej: kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w warunku,

3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w Postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń oraz dokumentów określonych w pkt. 10 SIWZ [Sekcja III.1.2), Sekcja III.1.3) i Sekcja VI.3) Ogłoszenia]. Niespełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, o którym mowa powyżej składane jest wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do jego reprezentowania za pośrednictwem Wykonawcy, który składa Ofertę.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1) Ustawy.
8. Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dostarczy wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty, w których kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu upływu terminu składania ofert. W razie gdyby w kurs obowiązujący w tym dniu był niedostępny Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu obowiązującego przed dniem skłania ofert w Postępowaniu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu studium wykonalności, tj.: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa studia wykonalności w obszarze efektywnego i zrównoważanego transportu oraz infrastruktury energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem bunkrowania LNG o wartości netto nie mniejszej niż 400.000,00 PLN każdy,
2) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

a) jedną osobą pełniącą funkcję eksperta technicznego ds. studium wykonalności i rezultatów studium wykonalności (lidera zespołu) w zakresie projektów innowacyjnych i rozwojowych w branży LNG, która w okresie 3 lat przed terminem składania Ofert wykonała co najmniej 2 opracowania studium wykonalności w obszarze infrastruktury energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem bunkrowania LNG,
b) jedną osobą pełniącą funkcję eksperta ds. ekonomiczno-finansowych, która w okresie 3 lat przed terminem składania Ofert wykonała co najmniej 1 opracowanie studium wykonalności w obszarze infrastruktury energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem bunkrowania LNG; posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz finansowo-ekonomicznych,
c) jedną osobą pełniącą funkcję eksperta ds. analiz środowiskowych, która w okresie 3 lat przed terminem składania Ofert wykonała co najmniej 1 analizę środowiskową, która była elementem opracowania studium wykonalności w zakresie infrastruktury energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem bunkrowania LNG,
d) jedną osobą pełniącą funkcję radcy prawnego wpisanego na listę radców prawnych, lub adwokata - posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania umów, analiz prawnych dotyczących przygotowania, wdrożenia i eksploatacji infrastruktury energetycznej,

2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału w Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie określonym w pkt. 10.11 SIWZ [Sekcja VI.3)14 Ogłoszenia] następujące dokumenty:

1) w zakresie warunku opisanego w pkt. 1.1) powyżej:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
2) w zakresie warunku opisanego w pkt. 1.2) powyżej:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w Postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń oraz dokumentów określonych w pkt. 10 SIWZ [Sekcja III.1.2), Sekcja III.1.3) i Sekcja VI.3) Ogłoszenia]. Niespełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, o którym mowa powyżej składane jest wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do jego reprezentowania za pośrednictwem Wykonawcy, który składa Ofertę.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1) Ustawy.
8. Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dostarczy wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty, w których kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu upływu terminu składania ofert. W razie gdyby w kurs obowiązujący w tym dniu był niedostępny Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu obowiązującego przed dniem skłania ofert w Postępowaniu.

III.1.4) Nie dotyczy Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: Nie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Nie dotyczy

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Nie dotyczy


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta (przetarg nieograniczony)

IV.1.2) Nie dotyczy

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.5) Nie dotyczy

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.7) Nie dotyczy

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.5) Nie dotyczy

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
60 dni

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego, budynek CA1 sala 0/16 bis
Po upływie terminu, o którym mowa w sekcji IV).2.) ogłoszenia złożenie oferty w niniejszym postępowaniu nie będzie możliwe.
Składając ofertę Wykonawca postępuje zgodnie z postanowieniami SIWZ


Sekcja V: Nie dotyczy


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:
Nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Nie dotyczy

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub art. 24 ust. 5 Ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.3. SIWZ [Sekcja VI.3)3. Ogłoszenia].
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu oraz dokumenty, o których mowa w punktach 9.4, 10.2, 10.3, 11.4 oraz 5.3 SIWZ [Sekcja III.1.2)5 i Sekcja III.1.3)5), Sekcja VI.3)7, Sekcja II.2.14)22 oraz Sekcja II.2.14)1 Ogłoszenia]. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego. Sposób złożenia powyższych dokumentów składających się na Ofertę został opisany w pkt. 16.3 SIWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów w formie opisanej w pkt. 10.3. SIWZ [Sekcja VI.3)8 Ogłoszenia].
9. Jednolity Dokument należy sporządzić zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE:

1) Wzór Jednolitego Dokumentu w formacie .xml stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Jednolity Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednolite Dokumenty składane przez podmioty trzecie udostępniające zasoby powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy podmiot udostępniający tych zasoby.
3) Wykonawca wypełnia Jednolity Dokument, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD* lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie Jednolitego Dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego. * narzędzie ESPD dostępne jest na stronie: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl Wykonawca w celu uzupełnienia JEDZ za pomocą narzędzia ESPD pobiera ze strony Załącznik nr 7 do SIWZ i zapisuje go na twardym dysku. Następnie poprzez kliknięcie powyższego linku przechodzi na stronę narzędzia ESPD. W sekcji „Kim jesteś?” wybiera opcję „Jestem Wykonawcą”, a następnie w sekcji „Co chcesz zrobić?” wybiera opcję „zaimportować ESPD”, dalej postępuje zgodnie ze wskazówkami na stronie.
4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego Jednolitego Dokumentu, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej .
5) Obowiązek złożenia Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również Jednolitego Dokumentu składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
15. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, w szczególności:

1) wykazy i dokumenty, o których mowa w punkcie 10.3.2 SIWZ [Sekcja III.1.2) i Sekcja III.1.3) Ogłoszenia),
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy,
6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. Wzór powyższego oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal.
17. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w punkcie 10.11.2-7 i 10.12 SIWZ [Sekcja VI.1.3)14.2-7 i Sekcja VI.1.3)15 Ogłoszenia].
19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27 ze zm.).
20. W przypadku Wykonawca mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie ma § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27 ze zm.).
21. W przypadku Wykonawców, o których mowa w pkt. 10.15 i 10.16 SIWZ [Sekcja VI.3)18-19 Ogłoszenia] w celu uniknięcia wątpliwości co do rodzajów wymaganych przez Zamawiającego Wykonawcy mogą posłużyć się systemem informacyjnym eCERTIS, za pośrednictwem którego Wykonawcy mogą sprawdzić, jakie zaświadczenia są wymagane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w danym Państwie w UE. System e-CERTIS dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/
22. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w Oryginale.
23. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w 10.18 SIWZ [Sekcja VI.1.3)21 Ogłoszenia], składane są w Oryginale lub Kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
24. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
25. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
26. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Ochrona danych osobowych
27. Zmawiający informuje, iż dane osobowe pozyskane przez niego w związku z prowadzonym Postępowaniem będą ujawniane na zasadach określonych w przepisach Ustawy.
28. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80718 Gdańsk,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Grupie LOTOS S.A. jest Pan Michał Kłoda, kontakt: iod@grupalotos.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym Postępowaniem,
4) odbiorcami przekazywanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w Postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawcy przysługuje prawo:

1) dostępu do danych osobowych dotyczącym Wykonawcy (na podstawie art. 15 RODO),
2) do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (na podstawie art. 16 RODO),
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

9) Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

1) usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

29. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w Postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego.
30. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w Postępowaniu, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z Ofertą oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2019

2019-06-13_Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
2019-06-12_Informacja z otwarcia ofert
WYJAŚNIENIA do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (odpowiedzi na pyt. nr 30-31)
Z7_JEDZ_xml
WYJAŚNIENIA do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (odpowiedzi na pyt. nr 26-36)
WYJAŚNIENIA do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (odpowiedzi na pyt. nr 12-25)
INFORMACJA o zmianie terminu składania ofert
WYJAŚNIENIA do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (odpowiedzi na pyt. nr 1-11)
SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
Z1_formularz_oferty.docx
Z2_wzor_umowy.docx
Z2_Z1_Szczegołowy Opis Przedmiotu Zamowienia.pdf
Z2_Z5_6110_Procedura numerowania dokumentacji.pdf
Z2_Z6_6200_CAD_Standard_PL.pdf
Z3_wykaz_uslug.doc
Z4_wykaz_osob.doc
Z5_oswiadczenie RODO.doc
Z6_Identyfikator_Postępowania
Z7_JEDZ_pdf.pdf
Z8_oswiadczenie_GK.doc
Z9_oswiadczenie_wykonawcy.docx
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf