logo

Przetwarzanie danych osobowych w Grupie LOTOS S.A. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia, Grupa LOTOS S.A. (jako administrator danych osobowych) wyznaczyła Pana Michała Kłodę do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia. 

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez e-mail: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.